Nasze publikacje

Mirucka, B. (2018). Podmiot ucieleśniony. Psychologiczna analiza reprezentacji ciała i tożsamości cielesnej. Warszawa: Scholar.

Mirucka, B. (2017). Weakening of the Sense of Body Ownership in Schizophrenia: Implications for Psychological Mechanism of Anxiety Reduction. Current Psychology, doi: 10.1007/s12144-017-9593-9.

Mirucka, B. (2017). Body Identity – towards the subjective body. Culture and Education, 4, 118, 32-47.

Mirucka, B. (2017). Bateria Testów do Badania Reprentacji Ja Cielesnego. Przegląd Psychologiczny, 60, 2, 243-263.

Mirucka, B., Bielecka, U., Kisielewska, M. (2017). Znaczenie wieku realnego i wieku subiektywnego w doświadczaniu siebie cielesnego przez osoby w okresie senioralnym. Polskie Forum Psychologiczne, 22, 1, 159-175.

Bilewicz, M., Kisielewska, M. (2017). Doświadczanie własnego wieku przez seniorów z niepełnosprawnością wzroku, w: M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej (s. 195-213). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Mirucka, B., Bielecka, U., Kisielewska, M. (2016). Positive orientation, self-esteem, and satisfaction with life in the context of subjective age in older adults. Personality and Individual Differences, 99, 206-210.

Mirucka, B. (2016). The meaning of the body schema in reaching maturity during late adolescence. Polish Psychological Bulletin, 47(1) 149-158.

Mirucka, B. (2016). Poczucie własności ciała u osób ze schizofrenią: badania w paradygmacie gumowej ręki. Psychiatria Polska, 50(4), 731-740.

Mirucka, B., Bielecka, U. (2014). Intrapsychiczne i interpersonalne funkcje relacji człowieka ze zwierzęciem towarzyszącym. Psychologia Społeczna, 9, 3(30), 338-347.

Mirucka, B. (2014). Transkulturowe aspekty cielesności mężczyzn. Analiza Ja cielesnego Polaków i Duńczyków trenujących sztuki walki. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 65, 1, 59-71.

Bielecka, U., Mirucka, B. (2014). Psychologiczna analiza przeżyć osób po stracie zwierzęcia towarzyszącego. Czasopismo Psychologiczne, 20, 2, 273-27.

Parfieniuk I. (2014). Uwarunkowania skuteczności nabywania kompetencji kulturowych w oparciu o informacyjne i doświadczeniowe typy oddziaływań. (w:) J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, B. Boćwińska-Kiluk (Red.). Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Mirucka, B., Sakson-Obada, O.  (2013). Koncepcja ja cielesnego, czyli próba przekroczenia fragmentarycznego ujęcia cielesności. Przegląd Psychologiczny, 56, 1, 3-20.

Mirucka, B. (2013). Exploring the relationship between the body self and personality defence mechanisms in women with bulimia nervosa.  Polish Psychological Bulletin, 1, 56-69.

Kisielewska, M. (2013). Ciało jak przedmiot. Wokół teorii uprzedmiotowienia, w: M. Kostka-Szymańska, A. Siudem (red.), Zrozumieć człowieka, zrozumieć świat (s. 113-128). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Mirucka, B., Sakson-Obada, O.  (2012). Ja cielesne – od normy do zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bielecka, U. (2012). Mity na temat zdrowej i patologicznej żałoby. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 12(1), 62-66.

Kisielewska, M., Tracz, A., Kaczorowska-Korzniakow, M., Oleś, P. (2010). „Narracje papieskie”. Oddziaływanie Jana Pawła II w wielkich i małych narracjach, w: M.Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Psychologia małych i wielkich narracji (s. 81-100). Warszawa: ENETEIA.

Kisielewska, M., Tracz, A. (2010). Wątki autokreacyjne w narracjach o Janie Pawle II, w: K. Przybycień (red.), Narracje wielkie i mniejsze jako modele autokreacji (s. 141-172). Stalowa Wola: Fundacja Uniwersytecka WZNoS KUL JPII.

Parfieniuk I. (2009). Psychodrama jako metoda wspierania tożsamości w okresie dorastania. (w: ) M. Wróblewska (Red.) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Wybrane zagadnienia. Białystok: Trans Humana

Parfieniuk I. (2009). Między marginalizacją a integracją. Wybór jednostkowych strategii akulturacyjnych i ich uwarunkowania. (w:) J. Nikitorowicz, D. Misiejuk (Red.). Procesy migracji w społeczeństwie otwartym.  Perspektywa edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana, ss. 293 – 306

Mirucka, B., Dymnicka (Bielecka), U., Kisielewska, M. (2009). Skuteczność profilaktyki odżywiania się dziewcząt w wieku gimnazjalnym. Edukacja, 4(108), s. 76-85.

Mirucka, B., Kostrubiec, B. (2007), (red.). Rysunek projekcyjny w badaniu relacji społecznych. Problemy wychowawcze i kliniczne. Lublin: TN KUL.

Mirucka, B. (2007). Zastosowanie rysunku projekcyjnego w diagnozie ja cielesnego kobiet z bulimią psychiczną. W: B. Kostrubiec, B. Mirucka, Rysunek projekcyjny w badaniu relacji społecznych. Problemy wychowawcze i kliniczne. Lublin: TN KUL.

Parfieniuk I. (2007). Teacher’s role in supporting the development of cultural identity in the globalization     conditions, (w:) I.Kovalcikova (Red:) Children’s Identity and Citizenship in the Visegrad Context, Presov: University of Presov

Parfieniuk I. (2006). Nauczyciel w sytuacji spotkania kultur.  Białystok: Trans Humana

Mirucka, B. (2006). Przeżywanie własnego ciała przez kobiety z bulimią psychiczną. Roczniki Psychologiczne, 9, s. 81-99.

Mirucka, B., Niesiobędzka, M. (2006). Niezauważona żałoba – samobójstwo w percepcji nauczcieli i uczniów szkoły podstawowej. Kwartalnik Pedagogiczny, 1(199), s. 115-127.

Mirucka, B. (2005). Recenzja książki B. Kostrubiec, Obrazy postmodernizmu. Badania empirczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004. Roczniki Psychologiczne,  t. VII, 2, s. 137-140. –

Mirucka, B. (2005).  Kwestionariusz Ja Cielesnego. Przegląd Psychologiczny, 48, 3, 313-329.

Mirucka, B. (2005). Typy ja cielesnego, czyli sposoby doświadczania swojej cielesności przez kobiety. Czasopismo Psychologiczne, 11, 2, s. 1-10.

Mirucka, B., Florys, B., Grabowska, A., Głowińska, B., Urban, M., Peczyńska, J. (2005). Próba oceny wybranych aspektów stanu emocjonalnego dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w zależności od wyrównania metabolicznego i stosowanej metody insulinoterapii. Endokrynologia Pediatryczna, 4, 4 (13), s. 31- 38.

Mirucka, B., Citko, K., Kenig, A., Niesiobędzka, M. (2005), (red.). Wyzwania i zagrożenia człowieka we współczesnym świecie. Białystok: Trans Humana.

Mirucka, B. (2005). Od symptomu do syndromu – przemiany w obszarze znaczeniowym pojęcia „bulimia”. W: (red.) K. Citko, A. Kenig, B. Mirucka, M. Niesiobędzka, Wyzwania i zagrożenia człowieka we współczesnym świecie. Białystok: Trans Humana.

Mirucka, B., Kostrubiec, B. (2004). Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie. (red.). Lublin: TN KUL.

Parfieniuk I. (2003). Poczucie tożsamości narodowej nauczycieli z białoruskiej i litewskiej grupy mniejszościowej, Nowy Test, Trans Humana

Mirucka, B. (2003). Ja cielesne fundamentem osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, red. Stanisław Kowalik – Wokół Psychologii Cielesności Ludzkiej, t.8, nr 1-2, 30-41.

Mirucka, B. (2003). Poszukiwanie znaczenia cielesności i ja cielesnego. Przegląd Psychologiczny, 46, 2, 209-224.

Parfieniuk I. (2001). Przygotowanie nauczyciela do pracy w środowisku zróżnicowanym etnicznie, (w: ) Z.Jasiński, T.Lewowicki (Red.), Oświata etniczna w Europie Środkowej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Mirucka, B. (2001). The Picture of the Family System with a Person with Mild Mental Retardation on the Basis of the Draw-a-Family Test. W: Lachowska B., Łaguna M., (red.). Draw – a – Family in Psychological Research. Lublin TN KUL.

Mirucka, B., Niesiobędzka, M. (2000). Gdy zabraknie profesjonalistów… Psychoterapia, 1, 89-97.

Mirucka, B., Niesiobędzka, M. (2000). Pierwsza pomoc psychologiczna po samobójczej śmierci uczniów szkoły podstawowej. Nowiny Psychologiczne, 1, 83-89.

Mirucka, B. (1999). Rola rodziny w rozwoju psychoseksualnym osoby upośledzonej umysłowo. W: Lachowska, B., Grygielski, M. (red.). W świecie dziecka. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i rodziny. Lublin: RW KUL.

Mirucka, B. (1996). Zdobywanie przestrzeni psychologicznej przez odrzucenie ciała. Psychosomatyczne aspekty zaburzeń odżywiania się. Test, 4, 93-103.